Løkenes gård

Løkenes er et gårdsnavn og navnet på halvøya (Konglungen er opprinnelig navn på øya utenfor enden av halvøya). Her har det vært folk på ferde i mange tusen år, for det er registrert en steinalderboplass.  Fire gravrøyser er også registrert.

Hvor lenge det er siden gården Løkenes ble etablert, vet ingen, men det er nok mer enn 2000 år siden.  I middelalderen var navnet Laukanes.  På Askerdialekt sa de lauknes.  Gården hadde kalkovn som det er godt bevarte rester av (post 6L).   Nesøygodset eide gården i 1647 og da var det to brukere, Amund Nilssøn og Tomas.

I 1695 fikk leilendingen på gården, Ola Ellefsøn fra Blakstad, kjøpe gården.  Hans etterkommere hadde gården i mer enn 100 år.  På 1800-tallet skiftet gården eier ofte og gikk ut av bondeeie.

På slutten av 1860-tallet overtok fabrikkeier Halvor Schou, som drev Schous bryggeri og Hjula veveri i Kristiania.  Da ble det store forandringer på gården:  Kort tid etter overtagelsen bygde han forpakterbolig, drengestue, driftsbygning og flere nye uthusbygninger.  Det ble nå lagt vekt på å markere skille mellom herskapets bolig og gårdsdriften som en forpakter tok seg av.  Schou bygde i tillegg en representasjonsbolig i Esvika (post 5B) et godt stykke unna gårdstunet.

I 1826 hadde gården 256 dekar innmark, 3 hester, 15 storfe og 16 småfe. I 1939 var det 233 dekar dyrket jord, 4 hester, 5 storfe.

Etter Schou overtok svigersønnene Frits Rustad og Einar Westye Egeberg.  Løkenes hadde dyktige forpaktere, Martin Østenstad, Hans Bingen og Oddmund Møgedal, som alle drev stor grønsakproduksjon på den tidlige jorda ved sjøen.  Eiere siden 1998 er Ellen Julie og Michael Rustad.  Asker kommune har i flere etapper kjøpt betydelige deler av gården for å sikre områdene for friluftsliv.

165178